tresstudio logo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO TRES STUDIO

Regulamin określa zasady zakupu i sprzedaży produktów oraz prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia umowy kupna-sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego

TRES STUDIO zwanym dalej „Sklepem”.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego regulaminu.

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W treści niniejszego regulaminu:
a) Właścicielem Sklepu jest firma
TRES STUDIO Joanna Herbut-Ślusarczyk
ul. Jasna 14/6 57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP: 887-154-09-85

reprezentowana przez właściciela Joannę Herbut-ŚlusarczykZwaną dalej „Sprzedającym”

b) „Kupującym” jest osoba zdolna do czynności prawnych, posiadająca zarejestrowane konto w Sklepie.

2. Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest odbiór osobisty w ustalonym wcześniej miejscu ze Sprzedającym.

3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. Walutą obowiązującą jest polski złoty.

4. Produkty oferowane przez Sprzedającego są jego własnością, przez niego wytworzone i wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnicę kolorów wynikającą z różnicy barw spowodowanych indywidualnym ustawieniem monitora Kupującego.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnicę odcieni kolorów towarów będących w ciągłej sprzedaży a wynikającej z przyczyn zależnych od producenta.

7. Prawa autorskie oraz majątkowe do zdjęć pozostają po stronie TRES STUDIO, co oznacza, że klient nie może czerpać korzyści finansowych ze zdjęć wykonanych przez TRES STUDIO i nie może publikować ich pod swoim nazwiskiem.

8. Przekazywanie innym usługodawcom zdjęć wykonanych przez TRES STUDIO (np. agencji reklamowej, gazecie itp) jest prawnie zabronione i wymaga pisemnej zgody TRES STUDIO.


B. SKŁADANIE i POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sklep funkcjonuje 24h/dobę i w każdym momencie jego funkcjonowania można składać zamówienia.

2. Kupujący dokonuje zakupów poprzez złożenie zamówienia na określone produkty i towary oferowane w Sklepie. Realizowane są także zamówienia złożone drogą telefoniczną oraz mailową na indywidualne zapytanie Kupującego.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach Sklepu i przesłanie go do Sprzedającego, poprzez zatwierdzenie.

4. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
a. co najmniej jedną pozycję określonego produktu/towaru wraz z ceną
b. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcę i płatnika
c. koszty transportu
d. sposób płatności

5. Po dokonaniu poprawnego zamówienia kupujący otrzyma na wskazany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

6. W okresie 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego wewnętrzna weryfikacja.

7. Zamówienia są realizowane wg kolejności zgłoszeń.

8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.

9. Ustalenia zakresu, terminów oraz akceptacji prac związanych ze zleceniami indywidualnymi określane są między Kupującym oraz Sprzedającym indywidualnie poprzez korespondencję mailową.


C. DOSTARCZANIE ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW/TOWARÓW

1. Sklep zobowiązuje się do wysłania Kupującemu zamówionych towarów w terminie najpóźniej w przeciągu 10 dni od dnia wpływu danej kwoty na konto. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych.

2. Dla zamówień indywidualnych czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania błędnych danych adresowych w formularzu zamówienia. Ponowne wysłanie paczki jest możliwe po uiszczeniu powtórnej wpłaty za koszty wysyłki oraz opłaceniu kosztów zwrotu przesyłki.

4. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności zgodnie z pkt D.2 po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego należności od Kupującego za zamówiony towar i koszty wysyłki.

5. Forma wysyłki wybierana jest przez Kupującego przy podsumowaniu zakupów.

6. Koszty wysyłki zależą od wybranej formy.

7. Koszty wysyłki obejmują: koszt opłaty przewozowej.

8. Koszty opłaty przewozowej uzależnione są od wagi i wielkości przesyłki. Ceny podane są na stronie internetowej Sklepu w zakładce "Koszty wysyłki".

9. Sprzedający wysyła zamówiony towar za pośrednictwem Poczty Polskiej.

10. Na życzenie Kupującego Sprzedający może wysłać przesyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej.

11. Przesyłki są ubezpieczone zgodnie z regulaminem przewoźnika. Kupujący może wybrać opcję dodatkowego ubezpieczenia przesyłki. Koszt ubezpieczenia przesyłki pokrywa Kupujący. O chęci dodatkowego ubezpieczenia przesyłki należy powiadomić Sprzedającego po dokonaniu zakupu.

12. Sprzedający wysyła towar od poniedziałku do piątku.

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złą pracę, nieterminowość oraz zagubienie lub zniszczenie przesyłek przez przewoźnika. Dokumentem stwierdzającym wysłanie przesyłki jest dowód nadania. Reklamacje niedostarczenia przesyłki składane są przez Sprzedającego zgodnie z regulaminem przewoźnika. Odszkodowania za zagubioną przesyłkę są w całości przekazywane stronie pokrzywdzonej.

14. W przypadku gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub próby otwarcia należy w obecności pracownika firmy spedycyjnej sporządzić protokół szkody i nie przyjmować towaru.


D. PŁATNOŚĆ

1. Zapłata jest zawsze sumą kwoty zakupionego towaru i kosztów wysyłki.

2. Sprzedający akceptuje płatność na konto (przedpłata).

3. W tytule płatności Kupujący bezwzględnie musi wpisać numer zamówienia.

4. Sprzedający na życzenie Kupującego wystawia rachunek uproszczony.

5. Jeśli w ciągu 3 dni roboczych Kupujący nie dokona wpłaty należności i nie będzie z nim żadnego kontaktu, Sprzedający może anulować zamowienie.


E. KONTAKT

1. Ze Sprzedającym można skontaktować się za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie.

2. Maile wysyłane przez Kupującego powinny być podpisywane imieniem i nazwiskiem.


F. ZWROTY

1. W myśl Ustawy z dnia 2 marca 2002 roku Dz.U.00.22.271 o ochronie praw konsumentów - Kupujący towar poza lokalem Sprzedającego ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, po uprzedniej informacji pocztą internetową lub drogą telefoniczną.

2. Kupujący odsyła zakupiony towar na swój koszt.

3. Towar nie może nosić śladów zniszczenia tj. towar musi być czysty, kompletny, w oryginalnym opakowaniu.

4. Wraz ze zwracanym towarem kupujący wysyła rachunek uproszczony.

5. Należność za zwrócony towar zostanie przekazana na konto wskazane przez Kupującego w terminie 3 dni roboczych.

6. Zwrotom nie podlegają towary wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego.


G.REKLAMACJE

1. Jeśli po otrzymaniu towaru Kupujący dostrzeże wady, zobowiązany jest niezwłocznie, za pośrednictwem poczty internetowej lub drogą telefoniczną, powiadomić o tym Sprzedającego oraz odesłać wadliwy towar na adres wskazany przez Sprzedającego wraz z opisem reklamacji.

2. Kupujący odsyła zakupiony towar na swój koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty wysyłki zostają zwrócone Kupującemu po ich udokumentowaniu Sprzedającemu w postaci kopii rachunku lub faktury operatora pocztowego.

3. Towar nie może nosić śladów zniszczenia tj. towar musi być czysty, kompletny, w oryginalnym opakowaniu.

4. Wraz ze zwracanym towarem kupujący wysyła rachunek uproszczony.

5. Towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne towary do wyboru w terminie 10 dni roboczych.

6. Koszty przesłania do Kupującego niewadliwego towaru ponosi Sprzedający.

7. Nie będą uwzględniane reklamacje, których przedmiotem są wady powstałe w wyniku niewłaściwego albo niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru lub jego konserwacji.

8. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu rozpatrywane będą tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego, sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej.

9. Reklamacja rozpatrywana będzie w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od daty jej wpłynięcia.


H. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawartość Sklepu jest własnością Sprzedającego i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony internetowej mogą być wykorzystane jedynie za pisemną zgodą właściciela.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych.

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu po uprzednim poinformowaniu Kupujących o tym fakcie.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły realizację zamówienia.

5. Wszelkie opinie i sugestie Kupujący mogą kierować za pomocą poczty internetowej na adres: kontakt@tresstudio.pl lub zamowienia@tresstudio.pl

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Integralną częścią regulaminu jest polityka prywatności.

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z zawarcia umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Kupującego.

NASI PARTNERZY